Modernizacja Szkoły w Suchym Dębie

Zadanie modernizacyjne objęło przebudowę kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej na kotłownię gazową wspieraną przez kaskadę powietrznych pomp ciepła.

Na potrzeby pomp ciepła rozbudowano moc przyłącza o 85 kW. Maksymalny pobór mocy jednej pompy ciepła to 39,5 kW. Pozostała moc konieczna jest do zasilenia urządzeń w kotłowni.

Wykonano kaskadę dwóch pomp ciepła wspieranych przez kocioł gazowy o mocy 300 kW. Kocioł zapewnia szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplną w miesiącach zimowych, kiedy sprawność pomp ciepła jest na najniższym poziomie, a praca nieefektywna. W rezerwie pozostawiono kocioł pelletowy, jako zastępcze źródło ciepła w przypadku awarii lub brak dostaw gazu.

Kocioł gazowy zlokalizowano w miejscu istniejącej kotłowni olejowej. Rozdzielacz centralnego ogrzewania, zbiorniki buforowe, oraz osprzęt zamontowano w miejscu obecnych zbiorników olejowych. Ze względu na moc kotła gazowego konieczne było zamontowanie magnetycznego zaworu odcinającego, systemu detekcji gazu oraz czujnika zaniku wody w kotle.

Pompy ciepła pracują w układzie pośrednim przez wymiennik ciepła. Pozwala to na wypełnienie układu pomp ciepła glikolem. Zapewnia to ochronę przed zamarznięciem zładu i zniszczeniem urządzeń i wymienników w pompie ciepła. Jako bufor zładu dla pomp ciepła przyjmuje się dwa zbiorniki o pojemności 1000 litrów każdy.

Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu z wężownicą. Wężownica podgrzewacza zasilana jest z kotła gazowego.

Urządzenia i armaturę kotłowni zabezpieczono przed zanieczyszczeniami z istniejącej instalacji grzewczej. W tym celu zamontowano odmulacz magnetyczny. Wszystkie oddzielne układy: glikolowy, grzewczy, ciepłej wody użytkowej zabezpieczono również przed wzrostem ciśnienia.