Modernizacja węzła ciepłowniczego, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji w Szkole Podstawowej Nr 31 przy ulicy Chylońskiej 227 w Gdyni

Zakres prac wykonywanych w ramach projektu Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły podstawowej Nr 31 w Gdyni w ramach projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”- CZĘŚĆ II przez firmę 2SUN obejmował:

  1. wymianę węzła ciepłowniczego
  2. modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  3. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Modernizacja węzła ciepłowniczego.

Przeprowadzono wymianę starego węzła ciepłowniczego na nowy firmy BTS – węzeł oparty na wymiennikach płytowych dla c.o. i c.w.u (tzw. węzeł kompaktowy). Z węzła ciepłowniczego przewody rozdzielone zostały w rozdzielaczu głównym i stamtąd osobnymi nitkami zostały poprowadzone do konkretnych skrzydeł budynku. W rozdzielaczach pośrednich ponownie rozdzielone zostały na poziomy a dalej piony instalacji grzewczej.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Przeprowadzono wymianę wszystkich grzejników żeberkowych na płytowe oraz wymianę uszkodzonych grzejników płytowych (łącznie 480 sztuk !!!). Na wszystkich grzejnikach zamontowano dynamiczne zawory grzejnikowe termostatyczne niezależne od zmian ciśnienia w instalacji. Wymieniono wszystkie przewody instalacji c.o. Przewody w piwnicy wykonano pod stropami oraz w kanałach instalacyjnych pod posadzką po starych trasach instalacji z rur stalowych zaprasowywanych. Przewody zaizolowano termicznie pianką poliuretanową. Wszystkie przewody instalacji c.o. wykonano z rur stalowych zaprasowywanych firmy SANHA. Podejścia do grzejników wykonano jako boczne. Przy każdym z rozdzielaczy wykonano sterowniki pozwalające na manualną nastawę temperatury i pracę wg krzywej temperaturowej oraz w planach tygodniowych. Tego typu rozwiązanie zastosowano zarówno dla rozdzielacza głównego dającego możliwość regulacji dla wszystkich segmentów budynku, jak również dla każdego rozdzielacza pośredniego celem regulacji konkretnych segmentów bez ingerencji w pozostałe.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

Przeprowadzono wymianę poziomów instalacji c.w.u. i cyrkulacyjnej oraz głównych pionów, z których podłączono istniejące instalacje w pomieszczeniach. Wszystkie przewody instalacji wodociągowej zaizolowano termicznie pianką poliuretanową. Dodatkowo zamontowano zawory termostatyczne na głównych gałęziach cyrkulacyjnych w celu regulacji przepływów i ograniczenia cyrkulacji ciepłej wody. Na bateriach umywalkowych oraz wylewkach zamontowano brakujące perlatory. Przed montażem perlatorów przepłukano całą instalację. Instalację poprowadzono – tak jak instalację c.o. – po starych trasach instalacji pod stropem piwnicy oraz w kanałach instalacyjnych. Wraz z wymianą węzła ciepłowniczego wymieniono blok przygotowujący c.w.u.. Piony instalacji zabudowano obudowami lekkimi z płyt kartonowo-gipsowych.